İş Etiği Kurallarımız

DÜRÜSTLÜK

Tüm paydaşlarımızla, ilişkilerimizde ve iş süreçlerimizde doğruluk ve dürüstlük vazgeçilmez önceliğimizdir. Çalışanlarımızla ve ilişkili olduğumuz tüm çevrelerle hiçbir suretle ödün vermeksizin doğruluk ve dürüstlük ilkesi ile hareket ederiz.

Firma ortaklık yapısını oluşturan tüm tüzel, özel kişi ve kurumların iş etiği kurallarımıza uygun olarak seçeriz. İş etiği kurallarımıza uymayan kişi veya kurumlarda ortaklık ilişkisi geliştirmeyiz.

EŞİTLİK

Buzçelik yaş, ırk, din ve inanç, dil, uyruk, medeni durum, siyasi görüş veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayırım yapmaz. Bu politika işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlanması, geri çağırma, transfer, izin ücret ve eğitim gibi tüm istihdam şart ve koşullarında uygulanır.

Çalışanlar firma içinde zorla çalıştırma veya çalışmaya zorlamaya tabi tutulacakları bir uygulamaya uğratılamazlar. Maaşları, yan hakları ve kazanılmış herhangi bir yasal haklarına geçici bir süre de olsa el konulamaz. Çalışanların kimlikleri veya kimlik yerine geçen belgeleri firma da her ne sebeple olursa olsun geçici bir süreliğine dahi çalışanın isteği dışında tutulamaz.

Çalışanlar nedeni ne olursa olsun, istekleri dışında iş saatleri dışında çalışmaya tabi tutulamaz. Tüm fazla çalışmalar ve yasal tatil hakları gönüllülük esasına göre düzenlenir.

Çalışanlar insan haklarına veya kişisel özgürlüklere aykırı bir şekilde işleme tabi tutulamaz. Çalışma esnasında kişisel ihtiyaçlarını karşılamada bir süre sınırlamasına uğratılamazlar. Yemek ve ara dinlenmeler insan kaynakları prosedürlerinde belirtilmiş olup bu sınırlamalardan sayılmazlar.

HEDİYE KABUL ETME VE VERME

Buzçelik çalışanlarının görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan ekonomik değeri olan veya olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.

Ancak çalışanlara şirketin iş ilişkisinde olduğu veya olmaya muhtemel tedarikçiler müşteriler alt işverenler vb. kuruluşlar veya şahıslar tarafından gönderilen hediyeler makuliyet sınırları içerisinde olduğu surette kabul edilebilir. Maddi bedeli brüt asgari ücretin yarısının altında kalan hediyeler bu kapsamda tanımlanır. Bu bedeli aşan hediyeler çeşitli uygulamalarla çalışanlara verilmek veya kurum içerisinde değerlendirilmek maksadıyla bir tutanak ile İdari İşler Bölümüne teslim edilmek suretiyle kabul edilir.

SORUMLULUKLARIMIZ

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, çevre, toplum ve insanlara karşı, markamıza ve Buzçelik adına karşı sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Buzçelik ’in sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız.

RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

'BUZÇELİK' ADINA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.