KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

BUZÇELİK TERMİK CİHAZLAR SANAYİ A.Ş

“KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” AYDINLATMA METNİ

 

07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) uyarınca; BUZÇELİK TERMİK CİHAZLAR SANAYİ A.Ş (BUZÇELİK olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Amacımız; BUZÇELİK tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında kişisel verileri BUZÇELİK tarafından işlenen müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri ve üçüncü kişileri bilgilendirmektir.

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda BUZÇELİK olarak üyelerimize, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri ve BUZÇELİK ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri Kanun’a uygun olarak, aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde kullanmakta, bu verileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde personelimiz ve ilgili iş ortaklarımız ve personelinin erişimine açmaktayız.

 

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BUZÇELİK tarafından işbu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

•    BUZÇELİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

•    BUZÇELİK insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

•    BUZÇELİK’ in ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması;

•    BUZÇELİK’ in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesinin temini;

•    BUZÇELİK’ in yasal mevzuat çerçevesinde üstlendiği görevlerini ve faaliyetlerini yürütmesi amaçları kapsamında KVK Kanunu’nun 5.ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

•    BUZÇELİK tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

•    BUZÇELİK insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

•    BUZÇELİK’ in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesinin temini;

•    BUZÇELİK’ in ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki güvenliğinin temini;

•    BUZÇELİK’ in hizmet, faaliyet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz ile ortaklarımızla, sözleşmeli iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, gerekmesi halinde hizmet alınan üçüncü kişilerle iş süreçlerinin devamı için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz BUZÇELİK tarafından internet sitesi, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda yürütülen yöntemlerle; bu kanallar kullanılarak yürütülen ticari hizmet ve ticari faaliyetler uygulanan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, BUZÇELİK talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, BUZÇELİK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak yaptığımız inceleme sonucunda talebiniz kabul edilir veya gerekçesi açıklanmak sureti ile reddedilir. Cevap tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

BUZÇELİK’ in çalışanları, iş ortakları ve ilgili diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklama yükümlülüğü olacağından, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talep BUZÇELİK tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili BUZÇELİK’ e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla ” Konya 4. O.S.B. Büyük Kayacık Mh. 416 Sk. No:10-A Selçuklu - KONYA / TURKEY”  adresine veya kvkk@buzcelik.com.tr mail adresine ulaştırmanız gerekmektedir.